BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu nhập

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 108/HQTN-NV ngày 25/01/2008của Cục Hải quan Tây Ninh về việc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hànghoá chuyển cửa khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hoàn thuế; Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1- Hàng hoá chuyển cửa khẩu được quy định tạikhoản 1, 2, 3 Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày l5/12/2005 của Chính phủ.

2- Theo điểm 1 khoản XII mục 2 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinhdoanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất thì hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩukinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất chỉ được làm thủ tục hải quantại cửa khẩu, hàng hoá khi tái xuất có thể làm thủ tục hải quan tại cửa khẩunhập hoặc cửa khẩu tái xuất; trường hợp nếu hàng hoá tạm nhập, tái xuất là hànghoá thuộc danh mục cấm nhập khẩu thì phải lưu giữ trong khu vực cửa khẩu nhập,phải làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hàng.

3- Về việc hoàn thuế đối với hàng kinh doanhtheo phương thức tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo quy định tại điểm 8,mục I, phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TâyNinh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc