BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH may mặc Alliance One;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 148/CV /AIA-THngày 20/10/2012 của Công ty TNHH may mặc Alliance One về việc hoàn thuế GTGT,sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 5, Điều 8 Luật ThuếGTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chếxuất và khu kinh tế;

Căn cứ điểm 20 Mục II Phần A, điểm1 Mục II, điểm 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Điều 10, Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ điểm 5.1 Mục I Phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 2.2 Mục I, Mục III PhầnB Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫnnêu trên, thì:

- Trường hợp từ tháng 3/2009 đếntháng 5/2010 Công ty TNHH may mặc Alliance One là doanh nghiệp chế xuất nhưngkê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua hàng hóa, nguyên phụ liệuvới thuế suất thuế GTGT 10%; các cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công tyTNHH may mặc Alliance One không mở tờ khai hải quan nên không đủ điều kiện đểđiều chỉnh thuế suất thuế GTGT 0%, công ty không phát sinh thuế GTGT đầu ra đểthực hiện khấu trừ số thuế GTGT đầu vào thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phốihợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố quản lý thu thuế các cơ sở kinh doanh nộiđịa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One để kiểm tra, nếu cơ sở kinhdoanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One đã kê khai nộpthuế theo đúng quy định, Công ty TNHH may mặc Alliance One đã thanh toán vớigiá có thuế GTGT thì Công ty TNHH may mặc Alliance One và cơ sở kinh doanh nộiđịa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One không phải thực hiện điềuchỉnh hóa đơn đầu ra, đầu vào.

Công ty TNHH may mặc Alliance Oneđược hoàn lại số thuế GTGT đã nộp nếu đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn tại điểm1.3 (a, b) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính, Công ty TNHH may mặc Alliance One và cơ sở kinh doanh nội địa bánhàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One bị xử phạt về hành vi vi phạm thủtục thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tyTNHH may mặc Alliance One, Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Các Vụ (BTC): CST, PC;
- Các Vụ (TCT); CS, PC;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường