TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Thiết bị Y tế Đông Dương.
(Số 88 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/TB-2012 ngày02/05/2013 của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Đông Dương về việc xác nhận nợ thuếđối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 07/05/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 15h57 phút ngày 07/05/2013, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Đông Dương, MST:0104907579 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Côngty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thànhphố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Thiết bị Y tế Đông Dương và Cục Hải quan các tỉnh,thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp thực hiện);
- Địa chỉ nhận công văn: Hà Văn Luận - 110 Nguyễn Thái Học - P. Điện Biên - Ba Đình - Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn