VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------
V/v: xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (công văn số 678/TLĐ ngày 16 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3202/BVHTTDL-DSVH ngày 4 tháng 10 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8387/BKHĐT-LĐVX ngày 2 tháng 12 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 17184/BTC-HCSN ngày 16 tháng 12 năm 2011) và Bộ Xây dựng (công văn số 2083/BXD-KTQH ngày 2 tháng 12 năm 2011) về việc xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
- Về thành lập Bảo tàng: đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ lập Đề án thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam theo quy định hiện hành; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và bổ sung vào quy hoạch hệ thống bảo tàng Việt Nam.
- Về đầu tư, xây dựng Bảo tàng: đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, trên cơ sở sửa chữa, nâng cấp trụ sở hiện tại, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng và chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước; làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định cụ thể, thống nhất tỷ lệ phần trăm đóng góp của các nguồn vốn để chủ động trong việc sắp xếp, cân đối các nguồn vốn thực hiện đề án.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chuyên môn và trong việc thiết kế bảo tàng theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), DVT
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ