BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6622/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo tình hình biến động sĩ số học sinh đầu năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Để có cơ sở tổng hợp chung,Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báocáo nhanh tình hình biến động sĩ số học sinh thời điểm từ đầu nămhọc đến 15/10/2010 theo các nội dung sau:

1. Có hay không sự tăng, giảmđột biến (không bình thường) về sĩ số học sinh? Nếu có thì nêu sốliệu, phân tích nguyên nhân của vấn đề và các biện pháp đã và sẽtriển khai để khắc phục tình trạng trên.

2. Điền đủ số liệu về họcsinh theo bảng dưới đây

Cấp học

Học sinh thời điểm khai giảng

(người)

Học sinh thời điểm 15/10/2010

(người)

Học sinh bỏ học

(người)

Học sinh giảm vì lý do khác

(người)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tiểu học

THCS

THPT

Ghi chú:

- (1): lấy số liệu báo cáonhanh đầu năm học

- (2): lấy số liệu báo cáođầu năm đang tổng hợp

- (1) = (2) + (3) + (4), nếukhông có đẳng thức này, cần giải thích rõ.

Kính đề nghị Giám đốc cácSở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo báo cáo gấp về Bộ Giáo dục vàĐào tạo trước ngày 18/10/2010.

Công văn gửi bằng đường bưuđiện về Vụ Kế hoạch - Tài chính, đồng thời gửi file mềm qua địachỉ e-mail [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn