BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6623/BNN-VP
V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai ngăn chặn tạp chất trong tôm

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo ngăn chặn đưa tạp chất vào thủy sản các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Sở NN&PTNT; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Lãnh đạo Công an: Quản lý Thị trường các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Giám đốc các doanh nghiệp chế biến tôm trên địa bàn các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang

Nhằm đánh giákết quả triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường ngăn chặn tạp chất trongtôm theo Chỉ thị số 1430/CT-BNN-QLCL ngày 17/5/2010 và Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BộNN&PTNT tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai các biện pháp ngănchặn việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm tômcó chứa tạp chất và bàn giải pháp triển khai trong thời gian tới, cụ thể nhưsau:

Thời gian: từ 08h ngày 14/12/2010

Địa điểm: Hộitrường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Số 49A HùngVương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chủ trì: Thứtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương

Nội dung: xemPhụ lục gửi kèm

1. Đề nghị cácđơn vị cử Lãnh đạo đơn vị tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị theo Chươngtrình nêu tại Phụ lục; đăng ký tham dự gửi về Trung tâm Chất lượng Nông lâmthủy sản vùng 5 trước 16h ngày 13/12/2010 theo đường email tới địa chỉ:branch5.nafi@mard.gov.vn, điện thoại: 0780.3830062 hoặc fax: 0780.3830062.

2. Chi phí chocác cán bộ tham dự Hội nghị (đi lại, công tác phí, lưu trú) do đơn vị cử cán bộchi trả.

Bộ Nông nghiệpvà PTNT trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí đại biểu dựhọp đúng thành phần./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Cục QLCL (để tham dự);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

PHỤ LỤC

(Kèmtheo công văn số 6623/BNN-VP ngày 08/12/2010)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

ĐÁNHGIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VIỆC ĐƯA TẠP CHẤT VÀO TÔM NGUYÊNLIỆU; SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM TÔM CÓ CHỨA TẠP CHẤT VÀ BÀN CÁC HOẠT ĐỘNGTIẾP TỤC TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

TT

Nội dung

Thời gian

Báo cáo/Chủ trì

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h00-8h15

Lãnh đạo Cục Quản lý CLNLTS

2

Phát biểu khai mạc Hội nghị

8h15-8h30

Thứ trưởng Lương Lê Phương

3

Báo cáo kết quả triển khai kiểm soát tạp chất theo Chỉ thị số 1430/CT-BNN-QLCL và Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL (Tổ ngăn chặn tạp chất 1423, các Trung tâm CL NLTS vùng 4,5,6)

8h30-9h00

Cục Quản lý CLNLS&TS

4

Giải lao

9h00-9h15

5

Báo cáo kết quả triển khai kiểm soát tạp chất tại địa phương của Sở NN&PTNT/Chi cục Quản lý CL NLS&TS các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang

9h15-10h15

Đại diện Sở NN&PTNT/ Chi Cục Quản lý CLNLS&TS các tỉnh

6

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Doanh nghiệp nói không với tạp chất” của Hiệp hội VASEP

10h15-10h30

Đại diện VASEP

7

Thảo luận

10h30-11h00

Các đại biểu tham dự

8

Kết luận Hội nghị

11h00-11h30

Thứ trưởng Lương Lê Phương