BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6625/BGDĐT-VP
V/v giới thiệu chữ ký

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đãban hành Quyết định số 4266/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2010 về việc điều động Ông LêMạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trường Đại họcThương mại về công tác tại Vụ Công tác học sinh, sinh viên và bổ nhiệm giữ chứcvụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên kể từ ngày 01 tháng 10 năm2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trântrọng giới thiệu chữ ký của Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác họcsinh, sinh viên với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện trong việc quan hệ vàphối hợp công tác.

Mẫuchữ ký của Ông Lê Mạnh Hùng

Công văn 6625/BGDĐT-VP giới thiệu chữ ký

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các sở GD&ĐT;
- Các đại học, trường đại học, học viện, viện, các trường cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long