BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6626/BGTVT-CGĐ
V/v chi phí công tác khảo sát, thiết kế BVTC đối với các gói thầu xây lắp

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ
- Các Sở GTVT, Sở GTCC
- Các chủ đầu tư trong ngành GTVT

-Căn cứ văn bản số 5732/BGTVT-CGĐ ngày 21-10-2004 của Bộ Giao thông vận tải quyđịnh về nhà thầu phụ thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cácgói thầu xây lắp;

-Xét đề nghị của Cục Giám định và QLCL CTGT tại văn bản số 4152/CGĐ-GTC ngày 16tháng 11 năm 2004 về chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (BVTC)đối với các gói thầu xây lắp do nhà thầu trúng thầu đảm trách;

BộGiao thông vận tải có ý kiến đối với các gói thầu xây lắp có quy định việc lậpthiết kế BVTC do nhà thầu trúng thầu đảm trách thực hiện, chủ đầu tư, đại diệnchủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần phải thực hiện một số nội dung sau:

1.Giá trị dự toán tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC được lập, thẩm định và phê duyệttheo quy định của Nhà nước bằng một quyết định riêng. Giá trị dự toán này khôngnằm trong giá gói thầu xây lắp được duyệt để xét thầu.

2.Sau khi có kết quả trúng thầu và có dự toán khảo sát thiết kế BVTC được duyệt,Chủ đầu tư có trách nhiệm làm các thủ tục bổ sung giá trị dự toán khảo sátthiết kế BVTC được duyệt vào giá trị hợp đồng giao nhận thầu. Nhà thầu trúngthầu có trách nhiệm sử dụng chi phí này để thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấnthực hiện công tác khảo sát thiết kế BVTC theo quy định.

Trườnghợp Nhà thầu trúng thầu ký hợp đồng thuê tư vấn khảo sát thiết kế BVTC với giálớn hơn giá dự toán được duyệt, thì Nhà thầu trúng thầu tự chịu chi phí tăngthêm này.

3.Về trách nhiệm khảo sát thiết kế BVTC do nhà thầu trúng thầu đảm trách được quyđịnh rõ trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu không đủ tư cách pháp nhân vànăng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác khảo sát thiết kế BVTC thì phải kêkhai (một hoặc một số) tổ chức tư vấn đủ điều kiện theo quy định mà nhà thầu dựkiến thuê để thực hiện công việc này (nếu trúng thầu). Hồ sơ dự thầu của nhàthầu không kê khai về tư cách pháp nhân và năng lực, kinh nghiệm khảo sát thiếtkế BVTC sẽ bị loại trong quá trình xét thầu.

Nhàthầu trúng thầu có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát thiết kế BVTC (kểcả trong trường hợp phải thuê tổ chức tư vấn thực hiện) ngay sau khi có thôngbáo trúng thầu, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 13/2003/CT-BGTVT ngày 29-5-2003của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

4.Ngoài các nội dung trên chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm về cácnội dung sau:

-Đảm bảo giá trị dự toán thiết kế BVTC chiếm tỷ lệ đúng quy định so với tổng chiphí thiết kế tính theo định mức của Nhà nước (đối với công trình giao thông giátrị dự toán thiết kế BVTC chiếm 30% so với tổng chi phí thiết kế);

-Đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng bước khảo sát để lập thiết kếBVTC so với bước khảo sát thiết kế kỹ thuật. Trường hợp phát hiện công tác khảosát thiết kế kỹ thuật theo đề cương được duyệt có sai sót, thì tùy theo mức độvi phạm, Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư báo cáo đề xuất hình thức xử lý đốivới các tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị Người có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư xử lý theo Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải và theo các quy định hiện hành.

Căncứ văn bản này các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Khoa học CN,
- Lưu CGĐ, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức