TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6626/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH IWASAKI ELECTRIC (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 73 Đường số 1, KCX Linh Trung II, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
Mã số thuế: 0302724344

Trảlời văn bản số 19/2014/CV ngày 24/7/2014 của Công ty về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN), Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căncứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ThuếTNDN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm2014):

+Tại Khoản 1, Điều 6 quy định khoản chi được trừ:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quyđịnh của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần cógiá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phảicó chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứngtừ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản phápluật về thuế giá trị gia tăng.

Trườnghợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thờiđiểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điềuchỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằngtiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã cóquyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Đốivới các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinhtrước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lạitheo quy định tại Điểm này.”

+Tại điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 quy định khoản chi không được trừ:

Phần chi vượt quá 15% tổng số chiđược trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếpthị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng sốchi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đốivới hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hànghoá bán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hoá bán ra bao gồmthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đốivới hoạt động kinh doanh đặc thù như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặtcược, casino thì tổng chi phí được trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.

+Tại Khoản 1 Điều 11 quy định:

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừtrường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được ápdụng thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013đến ngày 31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông,không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tínhvà phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

x 9 tháng x 25% +

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

x 3 tháng x 22%

12 tháng

12 tháng

Kể từngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang ápdụng thuế suất 20%.

Căncứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trườnghợp Công ty theo trình bày có năm tài chính từ ngày 01/7/2013 đến ngày30/6/2014 thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng năm 2007 không được ápdụng thuế suất ưu đãi phải áp dụng thuế suất phổ thông (từ 01/07/2013 đến ngày31/12/2013 áp dụng thuế suất 25%, từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 ápdụng thuế suất 22%).

Trườnghợp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty có mua hàng hóatặng khách hàng, nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (thuộc khoản chi bị khống chếkhông quá 15% tổng số chi được trừ theo quy định nêu trên). Hàng hóa tặng kháchhàng Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT theo quy định của pháp luật vềthuế GTGT.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
191093-2418/14 nghi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga