BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 663/BXD-GĐ
V/v: Hướng dẫn, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh

Sau khi xem xét công văn số 99/TĐ-SXD ngày 01/3/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là chứng nhận chất lượng) theo quy định tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 (gọi tắt là Thông tư 11) Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc chỉ định Trung tâm Tư vấn Kiểm định Xây dựng Sở Xây dựng Trà vinh thực hiện chứng nhận chất lượng

Căn cứ quy định tại Thông tư 11, Trung tâm Tư vấn Kiểm định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh chưa đủ điều kiện về thời gian tham gia hoạt động xây dựng để thực hiện chứng nhận chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu về công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng tại địa phương trong lúc còn thiếu tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện công việc này, Quý Sở có thể cho phép Trung tâm Tư vấn Kiểm định Xây dựng thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình có giới hạn về quy mô như sau:

- Công trình nhà chung cư, nhà làm việc, bệnh viện, trường học, khách sạn: Chiều cao ≤ 5 tầng hoặc tổng diện tích sàn <3000m2.

- Công trình công cộng tập trung đông người: Nhà hát, rạp chiếu bóng, hội trường, nhà thi đấu, siêu thị, chợ…: Nhịp ≤ 24m hoặc sức chứa ≤ 500 người.

2. Về lập dự toán cho công tác kiểm tra chứng nhận chất lượng

Căn cứ theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí cho việc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình được xác định bằng cách lập dự toán trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Dự toán chứng nhận chất lượng được lập theo các nhóm công việc: thẩm tra hoặc kiểm tra hồ sơ thiết kế; kiểm tra năng lực các chủ thể; kiểm tra chất lượng vật tư, chất lượng thi công xây lắp và hồ sơ nghiệm thu; kiểm định (thí nghiệm) phúc tra chất lượng công trình và các chi phí khác. Trong từng nhóm công việc như đã nêu, vận dụng các định mức, đơn giá đã có để xác định chi phí cần thiết. Đối với các công việc chưa có định mức, đơn giá (chủ yếu là chi phí cho chuyên gia) chủ đầu tư có thể vận dụng các quy định tài chính của nhà nước trả công chuyên gia trong thẩm tra, phát hiện các vấn đề kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng phúc đáp để Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục GĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký
Nguyễn Văn Liên