BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 663/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20668 CT/HTr ngày 22/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với sản phẩm phần mềm mua của nước ngoài của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Hà Nội (HTS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về bản quyền thuộc đối tượng áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này.

Tại Điểm 2 Mục II Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới các hình thức: Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam; Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty HTS ký hợp đồng mua phần mềm (phần mềm ảnh viễn thám SPOT là các sản phẩm phần mềm được sản xuất không chỉ dành riêng cho đơn đặt hàng của Công ty) của nước ngoài theo giá DDU Hà Nội theo Hợp đồng thương mại thuần túy để sử dụng hoặc bán lại thì các phần mềm này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN; nếu Công ty mua phần mềm của nước ngoài theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập bản quyền thay cho phía nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty HTS;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương