BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6630/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam
(C6, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 089/2007/DO /SVB/HR ngày 09/11/2007 của Quý Công ty về thủ tục hải quan đối vớihoạt động mua bán linh kiện nhỏ, lẻ ở nước ngoài và đặt gia công hàng hóa ởnước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị không phải làm thủtục thanh khoản đối với các hoạt động mua bán linh kiện sau đó lắp ráp, giacông diễn ra hoàn toàn ở nước ngoài:

Căn cứ Luật Thương mại; căn cứ Điều2 và Khoản 18, Điều 13 Luật Hải quan sửa đổi bổ sung ngày 14/06/2005 thì luậtpháp Việt Nam chỉ điều chỉnh các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ ViệtNam. Vì vậy, nếu việc gia công, lắp ráp chỉ diễn ra ở nước ngoài và sản phẩmkhông nhập khẩu trở lại Việt Nam thì Quý Công ty không phải làm thủ tục hảiquan và thủ tục thanh khoản hợp đồng với cơ quan Hải quan.

2. Về đề nghị được xuất khẩu một sốsản phẩm để gia công lắp ráp ở nước ngoài theo hình thức phi mậu dịch, sau đótoàn bộ sản phẩm được chuyển thẳng tới khách hàng, không nhập khẩu trở lại ViệtNam:

Theo quy định tại mục II, phần 3Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục hảiquan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, thì thủ tục xuấtkhẩu nguyên liệu để gia công ở nước ngoài thực hiện như thủ tục xuất khẩu sảnphẩm gia công, có nghĩa là khi làm thủ tục xuất khẩu nguyên liệu Công ty phảikhai trên tờ khai HQ/2002-XK, không áp dụng theo loại hình phi mậu dịch.

Ngoài ra, nếu sản phẩm gia công bántại nước ngoài mà nguyên liệu có nguồn gốc từ trong nước thì phải chịu thuếxuất khẩu theo quy định hiện hành.

3. Quý Công ty có thể tham khảoLuật Thương mại; Luật Hải quan sửa đổi bổ sung ngày 14/06/2005; Luật Thuế xuấtkhẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/06/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Quyết địnhsố 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính để thực hiện hoặc liên hệ vớiCục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc