BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6634/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3711/HQHMC-GSQLngày 21/12/2011 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về đơn vị hảiquan thực hiện thủ tục đối với lô hàng là vật tư, thiết bị viễn thông của Côngty TNHH Quốc tế Delta bán cho Công ty CP Viễn thông Điện tử Vinacap theo hướngdẫn tại công văn số 4317/TCHQ-GSQL ngày 01/9/2011 của Tổng cục Hải quan (lô hàngnày được công ty TNHH Quốc tế Delta nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - táixuất tại Chi cục Hải quan Sài Gòn KV1-Cát Lái), Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Do đặc thù trong việc giao nhiệm vụcho các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, nêu Tổng cục nhấttrí với hướng giải quyết của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3711/HQHMC-GSQL ngày 21/12/2011 nêu trên.

Đề nghị đơn vị chủ động chỉ đạo cácChi cục thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật khilàm thủ tục hải quan đối với lô hàng trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh