BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6637/TCHQ-TXNK
V/v Giá tính thuế gạch kính NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Qua kiểm tra dữ liệu giá tính thuếtrên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng gạch kính nhập khẩu theotờ khai số: 1719/NKD-KVII ngày 17/9/2010 tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực IIĐà Nẵng, thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, đánh dấu đỏ và đã chấp nhận tínhthuế theo khai báo (phương pháp 1). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục mặt hàng quản lýrủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 5931/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2009 và 745/TCHQ-KTTT ngày 08/02/2010 của Tổng cục Hải quan. Trong đó nhóm hàng kínhxây dựng thuộc nhóm 7004, 7005, 7006, 7008 và 7016.

Căn cứ Danh mục mặt hàng trọng điểmban hành kèm theo công văn số 979/HQĐNg-TGTT ngày 20/8/2009, 627/HQĐNg-TGTTngày 24/5/2010 và 1000/HQĐNg-TXNK ngày 12/8/2010 của Cục Hải quan thành phố ĐàNẵng. Trong đó có nhóm gạch gốm, sứ tráng men các loại thuộc nhóm 6908, gạchgốm, sứ không tráng men các loại thuộc nhóm 6907, gạch Ceramic các loại thuộcnhóm 6908, gạch Gramite các loại thuộc nhóm 6907.

Đối chiếu với hai loại danh mục nêutrên thì mặt hàng gạch kính thuộc nhóm 7016 nhập khẩu tại Cục Hải quan thànhphố Đà Nẵng không thuộc danh mục quản lý rủi ro và danh mục trọng điểm.

Để việc kiểm tra, tham vấn và xácđịnh trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch kính các loại nhập khẩu theo đúng quyđịnh tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết địnhsố 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày17/8/2009 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế củaTổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

1. Thực hiện kiểm tra, xác định trịgiá tính thuế đối với mặt hàng gạch kính các loại theo đúng hướng dẫn tại Thôngtư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính đối với mặt hàng khôngthuộc danh mục mặt hàng quản lý rủi ro, danh mục mặt hàng trọng điểm.

2. Thực hiện bổ sung mặt hàng gạchkính các loại vào danh mục trọng điểm của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đểtăng cường công tác kiểm tra, tham vấn nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo giáthấp.

3. Báo cáo kết quả thực hiện mục 1và 2 tại công văn này về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/11/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng