BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6638/BNN-VP
V/v thay đổi thời gian họp Hội nghị đánh giá kết quả triển khai ngăn chặn tạp chất trong tôm

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo ngăn chặn đưa tạp chất vào thủy sản các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Sở NN&PTNT; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Lãnh đạo Công an: Quản lý Thị trường các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang;
- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Giám đốc các doanh nghiệp chế biến tôm trên địa bàn các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang
- Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản 4, 5, 6.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã có công văn số 6623/BNN-VP ngày 08/12/2010 gửi các đơn vị mời dự Hộinghị đánh giá kết quả triển khai ngăn chặn tạp chất trong tôm vào ngày14/12/2010 tại Cà Mau. Tuy nhiên, do có công tác đột xuất, Bộ Nông nghiệp và PTNTthông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị như sau:

Thời gian: từ 08h00 ngày 15/12/2010(thay vì ngày 14/12/2010)

Các nội dung khác (địa điểm, chươngtrình làm việc và chi phí cho các cán bộ tham dự cho Hội nghị) không có sự thayđổi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Cục An ninh Nông nghiệp Nông thôn; Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ CA);
- Cục Quản lý Chất lượng (để tham dự);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn