BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 6639/TCHQ-GSQL

V/v: Thực hiện văn bản pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3547/HQHCM-GSQL ngày 08/12/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỏi về việc chưa nhận được Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011, Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT và Thông tư 32/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu trên xuất phát từ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT thì việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm công nghệ thông tin được thực hiện trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường; không có quy định nào liên quan đến thủ tục hải quan trong xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh