BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 664/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty TNHH Maersk Việt Nam;
- Công ty TNHH "K" Line Việt Nam;
- Công ty TNHH OOCL Việt Nam.

Trả lời công văn số 44.11.07-MVNM ngày26/11/2007 của Công ty TNHH Maelsk Line Việt Nam, số 35 ngày 14/11/2007 củaCông ty TNHH "K" Line Việt Nam và số 31/2007 ngày 9/11/2007 của Côngty TNHH OOCL Việt Nam về việc thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ vậntải biển quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Cơ sở kinh doanhlàm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ sởkinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theođúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hương hoa hồng thì không phải kê khai,nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thuhoa hồng đại lý được hưởng.

Điểm 2.4 Mục II Phần C không tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bánvé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đạilý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hànghoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Dịch vụ vận tải biển quốc tế từ nước ngoài đếnViệt Nam thuộc diện không chịu thuế GTGT. Vì vậy, căn cứ theo các hướng dẫntrên, trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý của các hãng vận tải biển nướcngoài thực hiện bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ các cảng trên thế giớivề Việt Nam theo đúng giá quy định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộcước vận tải biển quốc tế cho các hãng tàu biển nước ngoài thì khoản hoa hồngCông ty được hưởng từ hoạt động đại lý này thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh, ngoài khoản tiềnhoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán cước vận tải quốc tế và thu hộ cướcvận tải quốc tế nêu trên, được các Hãng vận tải thanh toán tiền hoa hồng đại lýtừ việc cung cấp các dịch vụ khác (như: dịch vụ tiếp vận và hàng nhập, dịch vụtheo dõi lưu công-ten-nơ, dịch vụ gom hàng, xuất vận đơn tiếp vận dịch vụ chởhàng nội địa từ nhà máy đến cảng xuất, phí làm thủ tục hải quan...) trong phạmvi hoạt động đại lý thì các khoản tiền hoa hồng đại lý này thuộc đối tượng chịuthuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Công ty được biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương