BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 664/TCT-TNCN
Về Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Kimberly-Clark ViệtNam
(Địa chỉ: Lầu 5, toà nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002HR/09-KC ngày16/2/2009 của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam về việc khai quyết toán thuếthu nhập cá nhân đối các khoản thu nhập từ tiền thưởng, tiền lương tháng thứ 13có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008 nhưng được chi trả trong năm 2009. Vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 18/2/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 1845/BTC-TCTvề việc “hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN” đã hướng dẫn cụ thể việc khaithuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc phátsinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN (bản photocopycông văn đính kèm). Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Namthực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1845/BTC- TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kimberly-Clark ViệtNam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường