VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 664/VPCP-KTN
V/v: triển khai Dự án xây dựng tuyến tránh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7292/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 9101/BKH-KTĐP &LT ngày 25 tháng 11 năm 2009) và của Bộ Tàichính (công văn số 16366/BTC-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2009) về việc triển khaiDự án xây dựng tuyến tránh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyếntránh quốc lộ 10 đoạn qua quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo quy mô vàhướng tuyến như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo lập Dự án và triển khai thực hiện theo quyđịnh; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thực hiện dự án như ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), c

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý