BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6640/BGTVT-QLXD
V/v tổ chức, thực hiện công tác an toàn tại các dự án xây dựng giao thông

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn công trình, tínhmạng con người và tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các dựán xây dựng công trình giao thông, tuân thủ các quy định của Luật xây dựng vàcác quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Chủ đầutư, các Ban QLDA trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

- Trong quá trình lập, thẩm định, thực hiện dự án đầu tư xâydựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn trong xây dựng, vận hành,khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môitrường.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn trong suốtquá trình thực hiện dự án. Đặc biệt chú trọng và yêu cầu bắt buộc nhà thầu thicông xây dựng công trình thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn chongười, máy móc, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm vàcác công trình liền kề; Đối với những máy móc, thiết bị phục vụ thi công phảiđược kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng; Thực hiện biện pháp kỹ thuậtan toàn riêng đối với những hạng mục công trình hoặc công việc có yêu cầunghiêm ngặt về an toàn; Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệthại về người và tài sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng.

- Để tăng cường công tác an toàn trong xây dựng, các BanQuản lý dự án tổ chức bộ phận nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, quản lý công tác antoàn để giúp Chủ đầu tư thực hiện tốt trách nhiệm quản lý thi công xây dựngcông trình.

- Các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểmtra, giám sát đầu tư đưa nội dung công tác an toàn trong xây dựng vào kế hoạchvà nội dung hoạt động để đánh giá, báo cáo và yêu cầu khắc phục ngay những vấnđề còn tồn tại.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quảnlý dự án và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, báo cáo Bộ các khókhăn vướng mắc để xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ: TCCB, KCHT, KHCN, TC;
- Thanh tra;
- Lưu: VT, QLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức