BỘ TÀI CHÍNH
TỒNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6642/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nhập khẩu phế liệu nhựa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: BộTài nguyên và Môi trường,

Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan mặthàng phế liệu nhựa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc củaHải quan địa phương liên quan đến thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng phế liệunhựa, về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đốivới phế Liệu nhựa nhập khẩu số QCVN 32: 2010/BTKMT được ban hành kèm theo Thôngtư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhtrong bốn loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu thì loại phế Liệu là mẫu vụnnhựa nhập khẩu, ngoài yếu tố phải được làm sạch để loại bỏ các tạp chất nguybại, phải thỏa mãn điều kiện về kích cỡ: kích thước mỗi chiều của mẫu vụn khôngquá 10 cm, tỷ lệ các mẫu vụn có kích thước vượt quá 10 cm không được vượt quá5% khối lượng của khối. Việc quy định quá chi tiết đến kích cỡ mẫu phế liệunhựa như trên đã dẫn đến vướng mắc, khó khăn cho cả doanh nghiệp nhập khẩu lẫncơ quan Hải quan khi kiểm tra thực tế.

Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựngcác quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu trongDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtban hành theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 27/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cân nhắc, xem xét việcbỏ yêu cầu về kích cỡ mẫu phế liệu trong quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốcgia TCVN 32: 2010/BTNMT đối với mặt hàng nhựa phế liệu nhập khẩu theo hướng đảmbảo về yêu cầu bảo vệ môi trường.

Để có đủ cơ sở trả lời Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về các vấn đề nêu trên. CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan xin nhận lại ý kiến trả lờibằng văn bản trước ngày 24/7/2015.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. HCM (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh