BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6643/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc đối với mặt hàng đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại Long
(Cây đa Bác Hồ, Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 19/12/2011của Công ty TNHH Đại Long về việc xác định lại mã hàng hóa, thuế suất nhập khẩuđối với mặt hàng máy phát điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thì việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trướckhi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quanvà kiểm tra sau thông quan. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kếtluận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của cơ quan hải quan thì có quyềnkhiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc cấp hảiquan trực tiếp làm thủ tục hải quan và phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Trong khi chờ giải quyết, người khai hải quan vẫn phải thực hiện theo quyếtđịnh của cơ quan hải quan về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tục,thẩm quyền giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếunại và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Đại Long được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng