ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6644/SYT-TCKT
V/v: Phổ biến công văn số 1416/SNV-QLVTLT và công văn số 1424/SNV-CCVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị2 văn bản sau:

Công văn số 1424/SNV-CCVC ngày 11/11/2009của Sở Nội vụ về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Công văn số 1416/SNV-QLVTLT ngày10/11/2009 của Sở Nội vụ về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đốivới cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

Đề nghị đơn vị truy cập vàowebsite Medinet trên internet tại địa chỉ www.medinet.hochiminhcity.gov.vn đểtải văn bản nêu trên và triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS, TCKT; ĐTL (PTTH): 5 bản.

GIÁM ĐỐC
BS. Nguyễn Văn Châu