TNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6646/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà NộiMST: 0106124693

Trả lời công văn số 01/2015/SH-TCT đề ngày23/01/2015 của Công ty TNHH đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắtlà Công ty) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đá hạt, bột đá bán chocác doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửađổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 như sau:

“1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 nhưsau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùngphục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầmvà thức ăn cho vật nuôi khác; ”...

3. Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8. ”

- Căn cứ công văn sổ 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối vớimột số mặt hàng, quy định:

“Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ,từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phụcvụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm vàthức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhậpkhẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.”

- Căn cứ công văn số 222/TCT-CS ngày 20/01/2015 củaTổng cục Thuế về thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế GTGT, quy định mức thuế suất thuế GTGT 10%.

- Căn cứ Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi giasúc, gia cầm sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèmtheo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty bán đáhạt, bột đá cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm nàykhông đáp ứng là thức ăn chăn nuôi theo Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi giasúc, gia cầm sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy địnhtại Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ ngày01/01/2015 theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 nêu trên. Khi bán hàng, Công tythực hiện lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 10% theo quyđịnh.

Trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhậnsản phẩm đá hạt, bột đá đáp ứng điều kiện là thức ăn chăn nuôi thì các sản phẩmnày thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Huyện Thanh Trì;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến