BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6649/BTC-TCT
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bộ Tài chính nhận được công văn số 801/UBND-KTTH ngày 7/5/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên, công văn số 354/CT-THNVDT ngày 8/3/2013 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 171/CV-NPM ngày 18/3/2013 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháohỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Doanh nghiệp thành lập từviệc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sápnhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN (kể cả tiền phạtnếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế TNDN (kể cả các khoản lỗ chưađược kết chuyển) của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập,hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN, điều kiện chuyểnlỗ theo quy định của pháp luật".

Ngày 27/5/2010, Văn phòng Chính phủcó công văn số 580/VPCP-QHQT gửi một số Bộ với nội dung như sau:

"1. Chấp thuận phương án táicấu trúc Công ty liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo theo đề xuấtcủa tập đoàn Masan, theo đó Công ty cổ phần tập đoàn Masan sẽ sở hữu 85% phầnvốn góp trong Công ty liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nuiphaovica),Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên (IntraCorp) sở hữu 15%.Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên (Batimex) sẽ không tiếp tục tham gia với tưcách cổ đông trong Công ty TNHH Nuiphaovica mới và sẽ được các đối tác hoàn lạisố vốn đã thực góp cộng tiền lãi tính trên số tiền và thời gian góp vốn thực tế.Công ty TNHH hai thành viên Nuiphaovica mới sau khi được tái cấu trúc sẽ kếthừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty liên doanh khai thác khoáng sản NúiPháo đã được quy định trong các giấy phép/chứng nhận đầu tư hiện có, kể cả cácquy định ưu đãi (nếu có)."

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo chuyển đổi chủ sở hữu đúngquy định của pháp luật và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền; Côngty được thành lập trên cơ sở kế thừa từ Công ty liên doanh trước đây thì Bộ Tàichính thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên nêu tại công văn số 801/UBND-KTT ngày 7/5/2013; Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháođược hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật vềthuế TNDN, theo Giấy phép đầu tư số 2377/GP ngày 3/2/2004 của Bộ KHĐT và các Giấychứng nhận đầu tư UBND tỉnh Thái Nguyên đã cấp cho thời gian ưu đãi còn lại nếutiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnhThái Nguyên biết và giao Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định cụ thể các điềukiện thực tế Công ty đáp ứng để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo;
- Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn