TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn giá trị gia tăng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dũ Thành
Địa chỉ: 16C2 Đường 75 Khu định cư Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0305584046

Trảlời văn bản số 34/CV /DT ngày 02/01/2014 của Công ty về việc lập hoá đơn giá trịgia tăng (GTGT); Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 3đ Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014):

“Sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trườnghợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ.

Căn cứ công văn số 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 vềthuế GTGT đối với nông, lâm, thuỷ sản.

Từngày 01/01/2014 Công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh bán các sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ ở khâu thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộpthuế GTGT, khi lập hóa đơn GTGT dòng thuế suất và tiền thuế GTGT hoá đơn khôngghi gạch chéo.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
40- 2075/Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga