TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------------------
Số: 665/TCCB
V/v: Cấp giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thực hiện việc cấp giấy chứng minh Thẩm phán theo quy định, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh sách Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp thuộc quyền quản lý được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đến nay, nhưng chưa được cấp Giấy chứng minh Thẩm phán và danh sách Hội thẩm Tòa án nhân dân được bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 (theo mẫu gửi kèm công văn này) và 02 ảnh (3x4) của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại làm Thẩm phán và người được bầu làm Hội Thẩm về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Phòng Quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ).
Lưu ý: Phải gửi ảnh đúng cỡ (3x4), không sử dụng các cỡ ảnh khác; mặt sau ảnh ghi rõ họ tên của người được cấp Giấy chứng minh.
Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Phách, Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ, ĐT: 0904008967.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Vụ TCCB.
TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Kiều Văn Thùy

DANH SÁCH
THẨM PHÁN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG MINH THẨM PHÁN

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Ngạch TP (TC hay SC)
Nhiệm kỳ Thẩm phán
Tòa án nhân dân
Huyện
Tỉnh

Chánh án TAND tỉnh, TP

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

DANH SÁCH
HỘI THẨM ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG MINH HỘI THẨM

STT
Họ và tên
Năm sinh
Tòa án nhân dân
Ghi chú
Huyện
Tỉnh

Chánh án TAND tỉnh, TP

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?