BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 665/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina
(Đường B2, Khu B, Khu CN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 296-08CV-HAV ngày 26/12/2008 của Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina về việc ápdụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 2 Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Trường hợp của Công ty cổ phầnHyundai Aluminum Vina, theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hải Phòng, trước khi làmthủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu Công ty không thực hiện đăng ký Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định với Cục Hải quan địa phươngtheo đúng quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC Do đó, hàng hóa nhập khẩucủa Công ty không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq TP Hải Phòng (để t/h);
- Lưu VT, KTTT (4).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông