TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 665/TCHQ-KTTT
V/v: Nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Xí nghiệp lắp ráp ôtô (TRAENCO MOTOR)
407 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/KD-XNK ngày 14/02/2006 của Xí nghiệp lắp ráp ô tô về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 9, mục III, phần H, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Qua xem xét kiến nghị của Xí nghiệp lắp ráp ô tô tại công văn số 25/KD-XNK nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Xí nghiệp lắp ráp ô tô được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp phải tạm thực hiện nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 còn lại theo Thông báo của cơ quan Hải quan, theo hướng dẫn tại công văn số 1169/TCHQ-KTTT ngày 30/03/2005 của Tổng cục Hải quan.

2- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001.

3- Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu. Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

4- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan, khi Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan có hướng dẫn về việc việc giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên, thì không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Xí nghiệp lắp ráp ôtô được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An