TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/TXNK-CST
V/v hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáovướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng tại công văn số 950/HQHN-TXNK ngày 16/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, về việc này,Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở hướng dẫn thủ tục sangtên và thay đổi mục đích sử dụng; tính toán số thuế phải nộp (hoặc tiếp tụcđược hưởng ưu đãi thuế).... đối với 31 xe ô tô mua đấu giá của Trường Đại họcĐông Đô, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn Trường Đại học Đông Đôbáo cáo cụ thể về phương án sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế nêu trên sau khimua đấu giá có tiếp tục sử dụng vào mục đích miễn thuế hay không?

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báođể Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng