VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/VPCP-KTN
V/v đầu tư tuyến đường khắc phục ngập úng hai bên sông Cầu Rào khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình (công văn số 2729/UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009); ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9552/BKH-KTĐP &LT ngày 14 tháng 12năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 8804/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 12 năm2009), Tài chính (công văn số 141/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2010) và Xây dựng(công văn số 2789/BXD-HTKT ngày 23 tháng 12 năm 2009) về việc đầu tư tuyếnđường khắc phục ngập úng hai bên sông Cầu Rào khu vực trung tâm thành phố ĐồngHới, tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bìnhquyết định theo thẩm quyền Dự án đầu tư tuyến đường khắc phục ngập úng hai bênsông Cầu Rào khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới. Trước mắt, Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình cân đối từ nguồn ngân sách địa phương năm 2010 và huy động mọinguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh từ kế hoạchnăm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý