VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
V/v:Điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Bình, Trà Vinh, Khánh Hòa.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản: số 39/UBND-KTTH ngày 06 tháng 01 năm 2014, số 3860/UBND-KTTH ngày 26 tháng 12 năm 2013, số 3872/UBND-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013 đối với một số dự án của Tỉnh; của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 243/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013 đối với Dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Thái Bình; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 10520/BKHĐT-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2013 của tỉnh Trà Vinh, số 9977/BKHĐT-KTNN ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2013 của tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp các dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2013 của các địa phương có nhu cầu điều chuyển vốn; từ đó xây dựng tiêu chí cụ thể cho việc điều chuyển vốn này, bảo đảm công khai, minh bạch phù hợp với thực tế, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.
(Xin gửi kèm theo bản chụp văn bản của UBND các địa phương nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, đơn vị: KTN, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng