VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 665/VPCP-QHQT
V/v gia hạn rút vốn 2 Dự án sử dụng vốn vay Tây Ban Nha.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 15570/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 12 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm đồng ý Bộ Tài chính ký với Cơ quan Tín dụng Tây Ban Nha (ICO) thỏathuận bổ sung, điều chỉnh 02 Hiệp định tín dụng về việc gia hạn thời gianrút vốn khoản tín dụng cho 02 Dự án “Đầu tư nâng cấp bổ sung hệ thốngđèn biển Việt Nam” đến ngày 30 tháng 4 năm 2009 và dự án “Đầu tư xây dựnghệ thống tín hiệu giao thông đường bộ thành phố Hải Phòng” đến ngày 31 tháng12 năm 2010.

Các cơ quan chủ quản dự án cầnđôn đốc hoàn thành dự án kịp thời hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc