VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6651/VPCP-CN
V/v xử lý sự cố công trình xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 7489/UBND-ĐTMT ngày02 tháng 11 năm 2007 về việc xử lý sự cố công trình tại số 11D Thi Sách, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựngkiểm tra thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng công trình xây dựng vàtrật tự xây dựng đô thị; đề xuất giải pháp chỉ đạo bảo đảm nâng cao chất lượngxây dựng, nhất là các công trình tại các khu đô thị lớn, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TN&MT, KH&CN;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Các Vụ: TH, KTTH, KG, Website CP;
- Lưu: VTn CN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý