BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6653/BNN-KHCN
V/v Điều chỉnh kinh phí nhiệm vụ môi trường

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Trả lời công vănsố 598/VTSII ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản IIvề việc xin điều chỉnh kinh phí nhiệm vụ"Quan trắc, cảnh báo môi trườngvà dịch bệnh thủy sản một số vùng nuôi thủy sản các tỉnh đồng bằng sông CửuLong và miền Đông Nam Bộ-2010". Sau khi xem xét nội dung hội thảo theoThuyết minh đề cương nhiệm vụ, Hợp đồng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cóý kiến như sau:

Đồng ý với nội dungchi theo đề nghị điều chỉnh của Viện. Nội dung cụ thể ở phụ lục kèm theo vănbản này.

Trên đây là ý kiếncủa Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đề nghị đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụthực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu