BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6654 TC/TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Y tế,
-Ban quản lý dự án 25 lò đốt chất thải y tế- Bộ Y tế

Bộ Tài chính nhân được công văn số 5406/YT-TTB ngày 26/5/2003 của Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cum bệnh viện bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ áo. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính thì Ban quản lý dự án phải nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định. TRường hợp Ban quản lý dự án nộp thuế GTGT của thiết bị nhập khẩu để thực hiện dự án chậm so với thời hạn quy định do nguyên nhân BAn quản lý dự án phải xin cấp vốn bổ sung, xét về nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn NSNN và nguyên nhân chậm nộp thuế đối với hàng nhập khẩu năm 2002.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung