BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6655/BTC-TCT
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với các Tổng công ty phát điện.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty phát điện 1;
- Tổng công ty phát điện 2;
- Tổng công ty phát điện 3.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 323/EVN-TCKT ngày 22/1/2013, công văn số 107/EVN-TCKT ngày 9/1/2013 và công vănsố 4722/EVN-TCKT ngày 17/12/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghịhướng dẫn việc kê khai, nộp thuế tại các cục thuế địa phương khi thành lập côngty mẹ các Tổng công ty phát điện (EVN GENCO). Về vấn đề này, căn cứ Luật thuếGTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để phùhợp với mô hình tổ chức kinh doanh của các Tổng công ty phát điện, Bộ Tài chínhhướng dẫn việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với các Tổng công ty phát điện và cáccông ty thủy điện hạch toán phụ thuộc như sau:

- Các công ty thủy điện hạch toánphụ thuộc EVN GENCO: Kê khai, tạm nộp thuế GTGT tại cục thuế địa phương theogiá tính thuế GTGT bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưabao gồm thuế GTGT. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của các công tythủy điện hạch toán phụ thuộc EVN GENCO được trừ vào số thuế giá trị gia tăngphải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của EVN GENCO tại trụ sở chính.

- Đối với các EVN GENCO: thực hiệnkê khai thuế GTGT tập trung đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do EVN GENCOtrực tiếp thực hiện, thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động sản xuất thủy điện củacác công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc, tập hợp thuế GTGT đầu vào phát sinhtại EVN GENCO, thuế GTGT đầu vào phát sinh tại các công ty thủy điện hạch toánphụ thuộc kê khai về EVN GENCO, chứng từ nộp thuế GTGT của các công ty thủyđiện hạch toán phụ thuộc đã tạm nộp tại địa phương, xác định nghĩa vụ nộp thuếvà kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi EVN GENCO đóng trụ sở.

Công văn này thay thế công văn số 624/TCT-DNL ngày 26/2/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGTđối với các Tổng công ty phát điện và áp dụng cho đến khi có văn bản hướng dẫnmới của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoànĐiện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 1, Tổng công ty phát điện 2 và Tổngcông ty phát điện 3 được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, (VT, DNL (3)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn