ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6655/UBND-NN
V/v công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cp tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/5/2015 của BộTài nguyên và Môi trường về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theoquy định của pháp luật đất đai. Để đảm bảo công khai, tăng cường minh bạch,nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai, góp phần cải thiệnmôi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nộidung công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Công khai các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức niêm yết thườngxuyên tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đăng trên Trang thông tin điệntử của Sở theo quy định tại Điều196 của Luật Đất đai.

b) Công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Công khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất cấp tỉnh thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trựctiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấttrên Trang thông tin điệntử của Sở theo quy định tại Điều 43 của Luật Đất đai.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bằng hình thức niêm yếttại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều48 của Luật Đất đai.

c) Công khai Bng giá đất của tỉnh trên Trang thôngtin điện t của Sở.

d) Công khai các trường hợp vi phạm và tình hình xử lý vi phạm pháp luật đấtđai: Định kỳ rà soát, tổng hợp các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đaivà tình hình xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn tnh, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đểcông bố công khai trên Cổngthông tin điện tử của UBND tnh,của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án đầutư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghitrong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đấtvì lý do bất khả kháng, theo quy định tại khoản 3, Điều 14 và khoản 3, Điều 15của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai (sau đây gọi chung là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ).

e) Công bố công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai đã xây dựng(nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Đất đai.

2. UBND các huyện, thị xã, thành ph:

a) Công khai các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức niêm yết thườngxuyên tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã và UBND cấphuyện; đăng trên Trang thông tin điện t của UBND cp huyện theo quy định tại Điều 196 của Luật Đất đai.

b) Công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Công khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất cấp huyện thực hiện thôngqua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin vềnội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Trang thông tin điện tử củaUBND cấp huyện theo quy định tại Điều 43 của Luật Đất đai.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bằng hình thức niêmyết tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện t của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất cp huyện có liênquan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định tại Điều 48của Luật Đất đai.

c) Công khai Bảng giá đất của địa phương trên Trang thông tin điện tử của UBNDcấp huyện.

d) Công khai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Công khai về thu hồi đất: Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đấtvà niêm yết tại trụ sở UBND xã, địa đim sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hi; đăng trên Trang thông tin điện tửcủa UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 của Luật Đất đai và khoản3, Điều 66 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Niêm yếtcông khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụsở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồitheo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều69; khoản 1 và khoản 2, Điều 86 của Luật Đất đai;

- Công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộctheo quy định tại khoản 1, Điều 70 của Luật Đất đai;

- Công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 vàkhoản 5, Điều 71 của Luật Đấtđai.

e) Công khai việc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhậnquyn sử dụng đt, quyn sởhữu nhà ở và các tài sản gnlin với đt trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 70 và khoản2, Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Chỉ đạocác đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ antoàn chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có công trình trongviệc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốcgiới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có công trình để quảnlý theo quy định tại khoản 3 Điu 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn: Định kỳ hàng năm, rà soát,tổng hợp diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong Khu Kinh tế Nghi Sơnvà các khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức công khai trên Trang thôngtin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy định tại khoản 3, Điều51 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

5. Văn phòng UBND tỉnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh các thông tin về lĩnh vựcđất đai gồm: Các thủ tục hành chính về đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;Bảng giá đất, Các trường hợp vi phạm và tình hình xử lý vi phạm pháp luật đấtđai do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; Thông tin về diện tích đất chưacho thuê, cho thuê lại trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do BanQuản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cung cấp.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, hướngdẫn, chỉ đạo, kim tra việc thựchiện việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đaitheo quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáoUBND tỉnh và Bộ tài nguyên và Môi trường./.


Nơi nhận:
- Như trên (đ thực hiện);
-
Bộ TNMT (để báo cáo);
-
Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
-
Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền