BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6657 TC/TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5340/UB-KTTH ngày 20/12/2002 của UBND Tỉnh Bình Dương; công văn số 116/TNT 2003 ngày 21/05/2003 của Công ty TNHH T.N.T về việc miễn nhiễm thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 10 chiếc xe mô tô phân khối lớn chuyên dùng phục vụ cho ngành công an do Công an Tỉnh Bình Dương uỷ thác nhập khẩu qua Công ty TNHH T.N.T để trang bị cho lực lượng cảnh sát Tỉnh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 19, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28/01/2003 thì:

Lô hàng 10 (mười) chiếc xe mô-tô phân khối lớn chuyên dùng phục vụ cho ngành công an do Công ty TNHH T.N.T nhập khẩu uỷ thác cho Công an Tỉnh Bình Dương theo tờ khai hàng nhập khẩu số 003/NK /NKDG/KV3-2 ngày 25/04/2003 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn kinh phí UBND Tỉnh Bình Dương cấp cho Công an Tỉnh Bình Dương thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính trả lời để UBND Tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan được biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung