Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 6659 TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MỞ RỘNG UNT ĐỐI VỚI UBND Xà

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết hội nghịlần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệthống chính thị ở cơ sở xã, phường, thị trấn và yêu cầu cải tiến công tác thunộp thuế. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định cho một số địaphương triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu đối với UBND xã. Theo các quyết địnhnày, cơ quan thuế được trích một tỷ lệ nhất định trên số thu để trả thù lao chouỷ nhiệm thu, số còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. Qua triển khai, uỷ nhiệmthu đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy chính quyền xã quan tâmđến quản lý nguồn thu, hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc thu nộp. Tuy nhiên, ngày4/9/2002 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg cho phép ngànhthuế được thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của ngành.Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế được trích một tỷ lệ phầntrăm trên số thu để trang trải chi phí hoạt động, chi tiền lương cho công chứcngành thuế và chi thưởng cho các ngành liên quan. Vì vậy các quyết định của BộTài chính cho phép được trích thù lao cho uỷ nhiệm thu trên số thu về thuế côngthương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định đến naykhông còn phù hợp nữa.

Để tiếp tục triển khai công tácmở rộng uỷ nhiệm thu đối với UBND xã, phường về thuế công thương nghiệp và dịchvụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định, Bộ Tài chính đề nghị UBNDtỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với Sở Tài chính vật giá, UBNDcác cấp nghiên cứu xây dựng đề án uỷ nhiệm thu về thuế công thương nghiệp vàdịch vụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định cho UBND phường, xã nhằmnâng cao trách nhiệm và tạo sự chủ động cho chính quyền phường, xã trong thuchi ngân sách.

Cục thuế phối hợp với Sở Tàichính - Vật giá xây dựng đề án mở rộng uỷ nhiệm thu cho UBND phường xã, báo cáoUBND tỉnh, thành phố xem xét phê duyệt và có công văn đề nghị Bộ Tài chính(Tổng cục thuế) ra quyết định chấp thuận cho triển khai thực hiện.

Về kinh phí chi trả thù lao chouỷ nhiệm thu:

- Đối với thuế sử dụng đất nôngnghiệp, thuế nhà đất, thuế đối với hộ đánh bắt hải sản được thực hiện theo cácvăn bản hướng dẫn hiện hành.

- Đối với phí và lệ phí được ápdụng theo quy định của từng Thông tư, Quyết định cụ thể cho từng loại phí và lệphí hiện hành.

- Từ ngày 1 tháng 9 năm 2003thực hiện uỷ nhiệm thu đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụngoài quốc doanh nộp thuế khoán ổn định cho UBND xã, phường. Số thuế uỷ nhiệmthu nộp 100% vào Ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí chi trả thù lao cho uỷnhiệm thu được lấy từ nguồn khoán chi của tổng cục thuế; Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) sẽ xem xét cụthể từng địa phương để hỗ trợ nguồn khoán chi.

Trong quá trình triển khai thựchiện đề nghị UBND tỉnh, thành phốthường xuyên quan tâm, chỉ đạo để thực hiện tốt chủ trương phân cấp cho địaphương theo hình thức uỷ nhiệm thu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuthuế, tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.