BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 666/TCHQ-KTTT
V/v Thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 0250/HQĐN-TMXL ngày 5/2/2009 của Cục Hảiquan Đồng Nai phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyếtsố 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xãhội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tiêu chí chấp hành tốt pháp luật hải quan: Vấn đề nàyTổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính để xin ý kiến chỉ đạo và sẽ có vănbản trả lời quý Cục trong thời gian sớm nhất.

2. Về tiêu chí chấp hành tốt pháp luật thuế, hồ sơ, thủ tụchoàn thuế (nêu tại điểm 2 và 3 của công văn số 0250/HQĐN-TMXL ngày 5/2/2009 củaCục Hải quan Đồng Nai):

Thông tư số 05/2009/TT-BTC là hướng dẫn một số nội dung vềcải cách thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP nhằmtạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảmkinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, vì vậy đề nghịCục Hải quan Đồng Nai tổ chức thực hiện tiêu chí chấp hành tốt pháp luật thuế,hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BTC .

3. Về hiệu lực thi hành: Vấn đề này, ngày 06/02/2009, Tổngcục Hải quan đã có công văn số 597/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện (gửi kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn