BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6662/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hùng Tiến
(Số 26, Đường Trần Hưng Đạo, Khối 9, P. Cửa Nam, TP. Vinh Nghệ An)

Trả lời công văn số 06/TT /HD ngày22/12/2011 của Công ty về việc tái xuất lô hàng đường tinh luyện theo hợp đồngsố 007/HĐKT ngày 08/12/2011 qua cửa khẩu phụ Bản Vược - Bát Xát, Lào Cai, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ mục 2phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNNngày 31 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Giaothông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàngnhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTgngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biêngiới với các nước có chung biên giới; ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 10193/BCT-TMMN ngày 03/11/2011 về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCTngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương:

Đề nghị Công ty liên hệ với UBNDtỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT dẫn trên. Trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai,Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thủ tục tái xuất mặt hàng đường tinh luyệncho doanh nghiệp qua cửa khẩu phụ Bản Vược - Bát Xát, Lào Cai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh