VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6667/VPCP-QHQT
V/v Cử đoàn tham dự Đại hội đồng FAO lần thứ 34 tại Italy

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 3133/BNN-HTQT ngày 13 tháng 11 năm 2007),Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý cử đoàn Việt Nam do 01đồng chí thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn thamdự Đại hội đồng FAO lần thứ 34 tại Rome (Italy), từ ngày 15 tháng 11 đến ngày26 tháng 11 năm 2007.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền cho đoàn dự họp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; Các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc