BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6669 TC/TCT
V/v Tính thuế NK và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Công ty TNHH HASNAN

Bộ Tài chính nhận được các công văn số 0506/HS1 và số 0506/HS2 ngày 05/06/2001 của Công ty TNHH HAN SAN về việc thuế nhập khẩu,thuế GTGT đối với trị giá thanh toán cho việc sử dụng nhãn mác và dây chuyềnmáy móc đầu tư mới. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luậtthuế GTGT; Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; thì:

1/ Về giá tính thuế và thuế suất nhập khẩu:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu: “Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua của khách hàng tạicửa khẩu bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I)...”. Như vậy mọi khoảntiền phải thanh toán cho phí nước ngoài, có liên quan đến việc mua bán hàng hoáđều được xác định trong trị giá tính thuế nhập khẩu (giá CIF). Thuế suất thuếnhập khẩu được xác định theo hàng hoá thực nhập khẩu.

2/ Về giá thuế và thuế suất thuế GTGT:

Theo hướng dẫn tại điểm 23, mục II, phần A,Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì hoạt độngchuyển giao công nghệ bao gồm cả sử dụng nhãn mác hàng hoá không thuộc đốitượng chịu thuế GTGT. Vậy giá tính thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu được xácđịnh theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nhưngkhông bao gồm khoản chi phí và sử dụng nhãn mác. Thuế suất thuế GTGT được xácđịnh theo hàng hoá thực nhập khẩu.

3/ Đối với khoản chi phí về sử dụng nhãn mácphải trả cho phía nước ngoài, khi thanh toán, công ty phải có trách nhiệm nộpthuế thu nhập doanh nghiệp thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tưsố 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành chế độthuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tạiViệt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại ViệtNam.

4/ Đối với dây chuyền máy móc thiết bị do Côngty nhập khẩu để tạo thành tài sản cố định (kể cả trường hợp đầu tư mở rộng quymô sản xuất), thuộc loại trong nước chưa sản xuất được (căn cứ theo Danh mụcban hành kèm theo Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/04/1999 của Bộ Kế hoạchvà Đầu) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000.

5/ Theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2001/TT-BTCngày 03/04/2001 về việc sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì máymóc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nướcđã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, để đầu tư cho dựán thuộc các Danh mục A, B, C, ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CPngày 08/07/1999 của Chính phủ, được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục miễn thuế nhậpkhẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH HAN SANđược biết và thực hiện./.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung