BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, nhằm xây dựng bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, đảm bảo sức khỏe, an toàn, vệ sinh lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Trường hp không nghiêm túc thực hiện có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao hướng dẫn, phổ biến và kiểm tra việc triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG tại các doanh nghiệp, cơ sở lao động và báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) trước ngày 5 của tháng liền kề để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và tổ chức xây dựng bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

3. Yêu cầu các chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động đúng theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG và báo cáo kết quả đánh giá hàng tháng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởn
g;
- Các thành viên BCĐ qu
c gia phòng chống COVID-19;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH (để t/h);
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh