BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6670/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế hàng buộc tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 7676/HQHP-PNVngày 6/11/2007 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý hoàn thuế đối vớitrường hợp hàng nhập khẩu không đủ điều kiện nhập khẩu, gửi vào kho ngoại quan,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mục I, phần E, Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đã quy định cụ thểcác trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuế, hồ sơ thủ tục trình tự hoàn thuế. Dođó, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra trường hợp của doanh nghiệp nếukhông đáp ứng được quy định thì không hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An