BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6671/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3171/HQHCM-TXNKngày 9/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về giá tính thuế mặt hàng nhậpkhẩu có yếu tố giảm giá đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV SX TM XNK TâyNam. Tiếp theo công văn số 5226/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2011, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh kiểm tra hồ sơ gốc đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV SX TM XNK TâyNam, nếu hồ sơ có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đồng thời mức giákhai báo được chấp nhận theo phương pháp trị giá giao dịch (phương pháp 1) thìkhoản giảm giá được trừ ra để xác định giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng