BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6673/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổngcục Hải quan nhận được các công văn số 1003/HQĐNa-GSQL và số 1004/HQĐNa-TXNKngày 20/5/2014; số 1038/HQĐNa-GSQL ngày 27/5/2014; số 1076/HQĐNa-TXNK và số 1072/HQĐNa-TXNK ngày 29/5/2014 của Cục hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo về việc hỗtrợ, khắc phục thiệt hại cho các doanh nghiệp (do các hành vi vi phạm pháp luậtgây ra). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về kiến nghị nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 1.3 mục II công văn số1038/HQĐNa-GSQL và điểm 1 công văn 1004/HQĐNa-TXNK đã được xử lý tại điểm 3a côngvăn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính.

2.Về kiến nghị nêu tại gạch đầu dòng thứ hai, điểm 1.3 mục II công văn số1038/HQĐNa-GSQL và điểm 3 công văn số 1004/HQĐNa-GSQL

Trườnghợp doanh nghiệp bị thiệt hại được gia hạn nộp các khoản nợ, đáp ứng điều kiệnquy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (trừ điều kiện a.3 khoản1) thì được tiếp tục xét ân hạn thuế 275 ngày.

3.Về kiến nghị nêu tại điểm 1.4 mục II công văn 1038/HQĐNa-GSQL

Căncứ công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về một sốgiải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, Bộ Tài chính đã có công vănsố 7175/BTC-CST ngày 30/5/2014 hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu, không thuthuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị,linh kiện bị hư hại, tổn thất. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiêncứu, thực hiện.

4.Về kiến nghị tại điểm 5.1 mục II công văn 1038/HQĐNa-GSQL

Trườnghợp hồ sơ liên quan đến việc hoàn thuế bị cháy, bị thất lạc, có lưu tại cơ quanhải quan thì sử dụng hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan và cam kết của doanhnghiệp để xét hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

5.Về kiến nghị nêu tại điểm 5.2 mục II công văn 1038/HQĐNa-GSQL

Theohướng dẫn tại điểm 2 (a,b) công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tàichính thì trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại có số tiền thuế phát sinh đến thờiđiểm 30/4/2014 chưa nộp ngân sách thì được gia hạn nộp thuế không vượt quá giátrị thiệt hại; thời gian gia hạn không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộpthuế. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế không tính tiền chậm nộp đối với sốtiền thuế được gia hạn.

Theođó, đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp bị thiệt hại không có khả nộp thuế đúngthời hạn đối với số tiền thuế phát sinh đến thời điểm 30/04/2014, hoàn thiện hồsơ gia hạn để thực hiện gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp.

6.Về kiến nghị nêu tại công văn số 1076/HQĐNa-TXNK và điểm 2 công văn số1072/HQĐNa-TXNK

Tổngcục Hải quan ghi nhận và sẽ có hướng dẫn xử lý trong thời gian sớm nhất về việcấn định thuế của Công ty Suzuki và ghi nhận nội dung báo cáo về nguyên nhân tácđộng đến số thu tháng 5/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái