BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6676/BNN-KH
V/v xuất khẩu phân bón

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương

Trả lời ý kiến của Bộ Công thương vềviệc xuất khẩu phân bón, tại công văn số 12316/BCT-XNK ngày 6/12/2010, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Vậttư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ xin tái xuất 3.000 tấn Urê hạt đục, với lý dokhông tiêu thụ được trong nước, vì phân Urê hạt đục chỉ sử dụng làm nguyên liệuđể sản xuất NPK trong khi đó các nhà máy sản xuất phân NPK hiện nay đã đủnguyên liệu. Để giải quyết khó khăn cho Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nôngnghiệp Cần Thơ, đề nghị Bộ Công thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chophép Công ty được xuất khẩu lô hàng 3.000 tấn Urê hạt đục nói trên.

Đề nghị Bộ Công thương quan tâm giúpđỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KH và ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp