BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/BXD-QLN
V/v điều chỉnh quy mô căn hộ dự án nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo Gia

Ngày 28/3/2013, Công ty cổ phần Bảo Gia có vănbản số 01-03/2013.BXD xin được điều chỉnh quy mô căn hộ lớn (315 m2 sàn đến 615 m2 sàn) thành các căn hộ nhỏ (86,6 m2 sàn đến 116,6 m2 sàn) của chung cư cao tầng Bảo Giatại 182-184 Lê Đại hành, Phường 15, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau: Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hànhNghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, một trong những giảipháp chính để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là điều chỉnh lại cơcấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường, đáp ứng nhu cầucủa người dân. Triển khai Nghị quyết số02/NQ-CP của Chính phủ, ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ởthương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Như vậy, kiến nghị của Công ty cổphần Bảo Gia là phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Xây dựngủng hộ và thống nhất với đề xuất nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3Điều 1 của Thông tư số 02/2013/TT-BXD thì các căn hộ được phép điều chỉnh lànhững căn hộ chưa ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng; trườnghợp đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng thì phải được sựđồng ý của tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ đó. Bên cạnh đó,việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại từ diện tích lớn sang diện tíchnhỏ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- An toàn, tiện lợi cho người sử dụng;

- Căn hộ diện tích nhỏ sau khi chuyển đổi phải có đủkhông gian, diện tích sử dụng tối thiểu như: Bếp, công trình vệ sinh, phòngtắm…;

- Có diện tích căn hộ sau khi chuyển đổi không thấphơn tiêu chuẩn tối thiểu thiết kế nhà ở thương mại theo quy định của pháp luậtvề nhà ở;

- Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơ cấu căn hộ màkhông thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân sốvà quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; không ápdụng quy định về diện tích, cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêuchuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDVN 323:2004.

- Trường hợp dự án khi điều chỉnh cơ cấu căn hộ màtổng diện sàn xây dựng nhà ở thay đổi so với quy hoạch đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quyhoạch tổng mặt bằng của dự án.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và trình tự, thủtục, hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ tại Thông tư số02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng,Công ty nghiên cứu vàtrình Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phương án điều chỉnh để thực hiện thẩmđịnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Côngty cổ phần Bảo Gia cần bám sát các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
-
CT CP Bảo Gia;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam